Skip to content Skip to footer

Evropski sklad za regionalni razvoj

Projekti

Vodilni partner: OBČINA KOZJE
Partnerji: MUZEJSKO DRUŠTVO KOZJE, KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH, KIP VIZIJA D.O.O.
Opis in namen projekta:
Predmet operacije so investicijska vlaganja v ureditev podporne infrastrukture, tj. centra za vseživljenjsko učenje, medgeneracijsko druženje, ohranjanje zgodovine in
promocijo turizma. V centru bo zagotovljen primeren prostor in oprema za izvajanje aktivnosti, povezanih s povečanjem kakovosti življenja, spodbujanjem zdravega in
aktivnega življenjskega sloga in spodbujanjem ukrepov aktivnega staranja v urbanih središčih. Izvedba izobraževalnih, kulturnih in medgeneracijskih delavnic bo posledično
vplivala na boljšo prepoznavnost in obiskanost območja, ustvarila se bodo nova inovativna partnerstva, trije novi programi/produkti/storitve, nove ideje in nove zaposlitve.
Vse to bo vplivalo na oživljanje in mestnih jeder, izboljšanje podporne infrastrukture, trajnostni razvoj turizma, razvoj okolju prijaznega gospodarstva, zmanjšanje
brezposelnosti in povečanje kakovosti življenja za vse generacije.
Cilji projekta:
1. Vzpostavljeni pogoji za vseživljenjsko učenje; Operacija s svojimi aktivnostmi vzpostavlja pogoje za izvedbo delavnic, izobraževanj na temo vseživljenjskega učenja, s
poudarkom na udeležencih ranljivih skupin (mladi, brezposelni, starejši, ženske na podeželju).
2. Vzpostavljeni pogoji za medgeneracijsko druženje; Operacija s svojimi aktivnostmi vzpostavlja pogoje za medgeneracijsko sodelovanje različnih udeležencev v urbanih
okoljih. Vzpostavljeni bodo pogoji za prepleteno in vzajemno delovanje, udejstvovanje mlajše in starejše generacije in prenos znanj.
3. Dvig usposobljenosti za podjetništvo in zaposlovanje; Operacija s svojimi aktivnostmi motivira in usposablja za inovativnost vse deležnike ranljivih skupin in jih pripravlja
na podjetniško razmišljanje, samozaposlovanje.
4. Razvoj dodatne »zelene« ponudbe območja; Operacija s svojimi aktivnostmi spodbuja trajnostni razvoj turizma območja, ki ima bogato kulturno in naravno dediščino
(Kozjanski regijski park, Natura 2000 in zavarovano območje kulturne dediščine – zgodovinski trg Kozje), ogled katere bomo omogočili novi ciljni skupini turistov in
obiskovalcem novega centra za vseživljenjsko učenje, medgeneracijsko druženje, ohranjanje zgodovine in promocijo turizma. Posebna skrb bo namenjena ohranjanju naravne
in kulturne krajine, izvedba izobraževanj, osveščanj na temo pomen naravne in kulturne dediščine na razvoj turizma, prenos »zelenih znanj« naših prednikov na nove
generacije itd.
Rezultati projekta:
V sklopu projekta smo kot projektni partner izvedli  skupno 19 delavnic, od tega 5 zeliščarskih, 4 ustvarjalne, 5 kuharskih in 5 gibalnih delavnic.
Finančna konstrukcija projekta: znaša 120.795,95 EUR z vključenim DDV
Vire za financiranje zagotavljajo:
 Občina Kozje v znesku 60.028,53 EUR.
 Muzejsko društvo Kozje v znesku 120 EUR.
 Knjižnica Šmarje pri Jelšah v znesku 1.278,70 EUR.
 Kip Vizija d.o.o. v znesku 119,10 EUR.
*Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
 Nepovratna sredstva ESRR v znesku 59.249,62 EUR*

 

V sklopu projekta se izvajajo investicijska vlaganja v ureditev podporne infrastrukture, tj. centra za vseživljenjsko učenje, medgeneracijsko druženje, ohranjanje zgodovine in promocijo turizma v prostorih stare pošte v Kozjem. V centru bo zagotovljen primeren prostor in oprema za izvajanje aktivnosti, povezanih s povečanjem kakovosti življenja, spodbujanjem zdravega in aktivnega življenjskega sloga in spodbujanjem ukrepov aktivnega staranja v urbanih središčih. Izvedba izobraževalnih, kulturnih in medgeneracijskih delavnic bo posledično vplivala na boljšo prepoznavnost in obiskanost območja, ustvarila se bodo nova inovativna partnerstva, trije novi programi/produkti/storitve, nove ideje in nove zaposlitve. Vse to bo vplivalo na oživljanje in mestnih jeder, izboljšanje podporne infrastrukture, trajnostni razvoj turizma, razvoj okolju prijaznega gospodarstva, zmanjšanje brezposelnosti in povečanje kakovosti življenja za vse generacije.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si